ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW)

By Holly Mitchell

ความหมายของ คำว่า ชิปปิ้ง(Shipping)  “ตัวแทนออกของ” เป็นคำที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าหากเอ่ยถึง “ชิปปิ้ง” ย่อมเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือ บุคคลที่อาชีพ ในการเป็นผู้ติดต่อกับกรมศุลกากรแทน ผู้ประกอบการนำเข้า หรือ ส่งออก ความจริงคำว่า ชิปปิ้ง (SHIPPING) เป็นคำภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า การส่งของทางเรือ หรือการเดินเรือ ไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคำเรียกชื่อ ปรากฏให้เห็นเป็นทางการก็ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2529 นี่เอง ที่เรียกผู้ประกอบอาชีพนี้ว่า “ตัวแทนออกของ” ซึ่งก็นับว่า เป็นคำที่กะทัดรัดและตรงกับความ เป็นจริงมากที่สุด        (กรมศุล:ออนไลน์ สืบค้นวันที่ 1 กรกฏคม 2557) นายประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ(2553:151-204)ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่วนใหญ่จะเก็บภาษีอากรเฉพาะสินค้าขาเข้าเท่าน้ัน ส่วนสินค้าที่ส่งออกจะได้รับการยกเว้นภาษีอากร ถ้าหากสินค้าที่จะส่งออกมีภาษีอากรอยู่ก็จะมีมาตรการส่งเสริมการส่งออกทาง ภาษีอากรกล่าวคือ จะมีการยกเว้น หรือคืนค่าภาษีอากรสําหรับสินค้าที่ส่งออกนั้นซึ่งรวมถึงวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตสินค้าที่จะส่งออกด้วยดังนั้น มาตรการส่งเสริมการส่งออกทางภาษีคือการ สนับสนุนจากภาครัฐในการยกเว้น หรือลดหย่อนภาระค่าภาษีซึ่งมีทั้งภาษีทางตรงและภาษี…